Over bomen, fietspaden, halve waarheden en hele onwaarheden

Op 9 januari 2019

Dat de gemeente een kapvergunning aangevraagd heeft voor het kappen van 30 essen, op grond van de gemeente, langs de Scheldeweg te Gontrode klopt inderdaad.

Daarover is heel wat commotie ontstaan waarbij door sommige ‘sfeermakers’ vaak foutieve en onvolledige informatie werd verspreid. Als er een aanvraag voor een kapvergunning  werd aangevraagd, dan is daar wel een reden voor.

Het CD&V/N-VA gemeentebestuur van Melle heeft al lang de intentie om langs beide zijden van de Scheldeweg een fietspad aan te leggen.  Dit zou dan perfect aansluiten bij de reeds bestaande fietspaden op het grondgebied van Merelbeke, deelgemeente Lemberge.

Reeds jaren geleden werd daarvoor een ontwerper aangesteld en werd er ook een ontwerpplan opgemaakt. Die plannen werden echter opgeborgen omdat er prioriteit gegeven werd aan andere projecten, zoals de Brusselse steenweg en nu de Gontrode Heirweg, en omdat daardoor de nodige financiële middelen ook niet direct voorhanden waren. Dat een fietspad op de Scheldeweg zinvol én nodig is, daar zal wel niemand aan twijfelen... en daar willen we nu verder werk van maken.

Nu blijken er echter bijkomende problemen op de Scheldeweg. Zoals iedereen weet, staan er langs de Scheldeweg drie rijen essen. De landbouwer die een perceel aanliggende landbouwgrond pacht (cfr foto) stelt dat de drainage op dat stuk aangetast wordt door de wortels van deze aanpalende essen en wil dat de gemeente daartoe de nodige maatregelen neemt. Zijn verzekeraar én zijn raadsman stellen dat de gemeente de bomen het beste rooit. Een onderzoek, in opdracht van de landbouwer opgemaakt, toont aan dat de wortels inderdaad ingegroeid zitten in het drainagesysteem. Een dergelijk dispuut  kan beslecht worden bij de vrederechter waarbij de kans zeer reëel is, cfr reeds bestaande uitspraken terzake, dat de gemeente moet opdraaien voor de geleden schade én dat de gemeente toch verplicht wordt de bomen te rooien. 

Daarnaast lijden de essen over de ganse Scheldeweg, dus niet alleen palend aan dit stuk landbouwgrond, aan een essenziekte. Dit bijkomend probleem is op zich geen argument om de bomen op korte termijn te rooien…maar op lange termijn mogelijks wel.

Even terug naar de aanleg van de fietspaden langs beiden zijden van de weg. Technisch gezien zouden de fietspaden aangelegd kunnen worden achter de bomenrijen. Dit houdt echter wel een veel grotere kost in omdat daarvoor de nodige onteigeningen nodig zijn. Daarnaast moet er dan nog worden nagegaan in welke mate een slechts gedeeltelijk niet-aanliggend fietspad (aanliggend aan de huizen, niet-aanliggend langs de bomenrij) beroep kan doen op subsidies. En subsidies zullen zeker nodig zijn om dit financieel zwaarwichtig, maar noodzakelijk dossier tot een goed einde te brengen.

Het gemeentebestuur geeft alle prioriteit aan een betaalbaar fietspad op de lange Scheldeweg, maar daarnaast moet er ook een oplossing komen voor de bijhorende problemen. Of we het nu graag horen of niet. Het is een “en – en” verhaal!

 

Hoe gaat de essenziekte te werk? (bron natuurpunt)

De essenziekte is een schimmel, een soort zakjeszwam. Als diens sporen op de bladeren van de boom landen, bevestigen ze zich stevig aan het bladoppervlak. De schimmeldraad begint over het bladoppervlak te groeien en zoekt plekken om zich naar binnen te worstelen. Zodra         de schimmeldraad het blad binnen dringt, groeit de zwamvlok in het weefsel van de plant. De zwamvlok nestelt zich vooral in transportweefsel van de plant. Dat transportweefsel raakt verstopt, waardoor de geïnfecteerde stukken afsterven. Eenmaal de infectie-symptomen zichtbaar worden, is de boom gedoemd om te sterven.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is