Programma

Maak hieronder je keuze uit onze programmapunten en ontdek wat N-VA Melle wil realiseren.

Dienstverlening en goed bestuur

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

Het gemeentebestuur is er voor de Mellenaars en niet omgekeerd. Klantvriendelijkheid en een goede, digitale dienstverlening moeten voorop staan.

 • Wij staan voor een moderne en gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening via het e-loket: iedereen die dit wil, moet van thuis uit zijn gemeentelijke aanvragen kunnen afhandelen. Daarnaast blijft er altijd een fysiek loket voor wie dat wenst. Wie het nodig heeft kan naar het loket, wie wil kan digitaal werken.
 • Om daaraan tegemoet te komen worden ook de openingstijden van het gemeentehuis aangepast door elke eerste zaterdagvoormiddag van de maand open te zijn. Daarnaast kan er steeds op afspraak gewerkt worden
 • App’s en andere ICT-toepassingen zullen ingezet worden waar dat een meerwaarde is voor de dienstverlening (bv. melden van problemen op het openbaar domein).
 • Wanneer inwoners problemen signaleren op het openbaar domein moeten die snel opgevolgd worden. We verbinden er ons toe om dringende problemen binnen de 72u aan te pakken.
 • We plaatsen een huisvuilzakkenautomaat op de Vogelhoek.
 • Het containerpark wordt voorzien van weegbruggen. Zo verzekeren wij het principe “de vervuiler betaalt”.
 • We behouden de tweewekelijkse huisvuilophaling gedurende het hele jaar. Extra huisvuilrondes zetten de inwoners aan meer huisvuil te genereren en staan haaks op de intentie van de gemeente om de CO2-uitstoot te verminderen.
 • Onze glascontainers, waar iedereen op elk ogenblik gratis zijn glas kwijt kan, rusten we uit met mobiele camera’s ter bestrijding van sluikstorten.

 

EEN GEMEENTE MET EEN BEDRIJFSVRIENDELIJK KLIMAAT

Onze ondernemers, in de breedste zin van het woord (van winkelier tot dokter over cafébaas naar bouwonderneming), zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. Daarom ondersteunen we hen.

 • Invoeren van kortparkeren en plaatsing van fietsstallingen nabij onze ondernemers: het is van belang dat ze bereikbaar zijn, zowel per fiets als per wagen. Daarom plaatsen we extra fietsstallingen en voorzien we voorbehouden autostaanplaatsen voor kortparkeren.
 • Geen terrasbelasting.
 • Belastingvermindering bij milieuvriendelijke investeringen.
 • Versterking van de loketten waar elke ondernemer voor advies en zijn “papierwinkel” terecht kan.
 • Verdere uitbouw  van de Mellebon: op deze manier brengen we de Melse inwoner en Melse handelaar dichter bij elkaar en stimuleren we de korte-keten-verkoop.

 

DE BESTUURDER MET EEN VOORBEELDFUNCTIE

Een gezonde leefomgeving is essentieel en moet een rode draad zijn doorheen het hele beleid. We verminderen de CO2-emissies met minstens 20% door een duurzaam beleid te voeren en door te kiezen voor ecologisch verantwoorde investeringen.

 • We investeren in een duurzaam wagenpark en kopen een CNG (aardgas onder druk) vrachtwagen met dode hoek camera, alsook elektrische wagens en fietsen.
 • De gemeente investeert in openbare oplaadpunten voor elektrische wagens en stimuleert het gebruik van deelauto’s.
 • We rusten onze gemeentelijke gebouwen verder uit met zonnepanelen.
 • We gebruiken fairtrade producten en herbruikbare bekers tijdens gemeentelijke activiteiten en stimuleren andere organisaties om dit ook te doen.
 • We promoten het gebruik van de fiets voor het lokaal verkeer door gerichte sensibiliserings-campagnes en door bijkomende fietsstallingen te plaatsen op verschillende locaties (nabij trein- en bushaltes, nabij onze horeca en ondernemingen, aan de Kouterslag en andere buurtpleinen).

 

DE GOEDE HUISVADER EN DE GEMEENTEFINANCIËN

Wij zetten ons gezond budgettair beleid verder en beheren het gemeentelijk budget als een goede huisvader.

 • We springen verstandig om met het geld van de Mellenaar en zadelen de toekomstige generaties niet op met schulden.
 • We behouden de verlaagde gezinsbelasting, die daalde van €75 naar €25 per jaar. Wie het minder goed heeft (OMNIO-statuut), wordt geholpen en betaalt géén gemeentebelasting.
 • We maken maximaal gebruik van de subsidiemogelijkheden van de hogere overheden.
 • We integreren het OCMW in de gemeentediensten onder het motto “minder versnippering en meer dienstverlening”.

Sport en welzijn

SPORT

We maken de openbare ruimte sportiever en de sportieve ruimte openbaar. Was sport vroeger presteren en medailles halen, dan wordt sport tegenwoordig meer gezien als bewegen, sociale interactie en gezondheid.

 • We behouden de succesvolle gemeentelijke tussenkomst voor zwembadabonnementen in de buurgemeenten (Merelbeke, Wetteren en Gent).
 • Een verdere uitvoering van het Masterplan Sport-  en Recreatiepark Kouterslag: de aanleg van een parking (voor 175 auto’s), plaatsing van voldoende overdekte fietsstallingen dichtbij de sportaccommodaties en de aanleg van een bijkomend natuurgrasveld voor voetbal naast het bestaande kunstgrasveld.
 • We bouwen de sportkampen verder uit en combineren deze met cultuur- en/of technokampen (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics).
 • Samen met de scholen zorgen we ervoor dat hun sportinfrastructuur naschools gebruikt kan worden door alle Melse sportclubs.
 • Veel kinderen, jongeren en ook volwassenen – senioren inbegrepen – willen op een recreatieve en niet-georganiseerde manier aan sport doen. Daarom zorgen we voor de Finse piste en de mini-golf, voor beachvolleyterreinen, een outdoor-fitness en een vrij toegankelijk sportterrein. Ook leggen we omheinde multi-sportterreinen aan.

WELZIJN

Verenigingsleven
 • We blijven de kermissen, wijk- en buurtfeesten actief ondersteunen. Deze evenementen bevorderen het contact tussen de inwoners en dragen bij tot de sociale cohesie van onze gemeente. We doen dit zowel door financiële ondersteuning als door het ter beschikking stellen van materiaal en expertise.
 • De gemeentelijke uitleendienst breiden we uit in functie van de behoeftes van de verenigingen. Zo bv. toiletwagen en mobiele fietsstallingen, die het fietsen stimuleren en die kunnen ontleend worden bij wijk- en buurtfeesten.
 • We bouwen de jumelage banden met onze zustergemeenten in Frankrijk en Duitsland verder uit (sportkampen, taalkampen) en starten een jumelage overeenkomst met Melle Italië.
Cultuur
 • We verruimen ons gemeentelijk cultuur- en vrijetijdsaanbod door samenwerking met de buurgemeenten, bv. op het vlak van huiskamerconcerten, grote optredens, culturele uitstappen, ...
 • Toetreding tot de UIT-PAS regio Gent, ter aanvulling SCIP-PAS, kan pas in 2020. Dit maakt deel uit van een geïntegreerd beleid dat streeft naar een nog groter cultuur- en sportaanbod.
 • Via projectsubsidies ondersteunen we nieuwe initiatieven op het vlak van milieu en cultuur.
 • We voeren het gebruik van de EDC (European Disability Card) in. Via deze kaart hebben mensen met een beperking recht op een aantal voordelen in het gemeentelijk aanbod op het vlak van cultuur, sport en vrijetijdsbeleving. We stimuleren alle partners om deze EDC in hun werking op te nemen.
Dierenwelzijn
 • We zorgen ervoor dat de Mellenaars kunnen melden of er zich huisdieren (en hoeveel) in hun huis bevinden, zodat deze bij eventuele brand of wateroverlast, … mee bevrijd kunnen worden uit de woning. De gemeente verspreidt hiertoe gratis stickers “dierenwelzijn” die voor het venster kunnen worden gehangen.
 • We leggen een losloopweide voor honden aan op het Sport- en Recreatiepark Kouterslag en op de site van Chalet Park ten Hove.
 • We voeren een actief beleid op het vlak van sterilisatie/castratie van zwerfkatten in samenwerking met het dierenasiel van Gent.
 • We maken in samenwerking met de Vlaamse overheid werk van een blijvende sensibilisering van baasjes om goed voor hun huisdier te zorgen. We treden streng op tegen mensen die dieren opzettelijk kwaad doen en volgen klachten nauwgezet op.
Toerisme
 • In overleg met buurgemeenten en provincie werken we aan lokale en groene toerismeprojecten (wandel- en fietsrecreatie, bezoeken van de brouwerij en wijngaard, vliegveld Gontrode, musea, ...). We stimuleren ook de Mellenaars om actief onze gemeente, de buurgemeenten en de wijdere omgeving te verkennen.

VEILIGHEID

Verkeersveiligheid, criminaliteit en overlast zijn prioriteiten voor het beleid. Het BIN (Buurt Informatie Netwerk) beslaat de hele gemeente! Maar bovenop de bestaande veiligheidsmaatregelen, investeren we nog meer in veiligheid.

 • We maken werk van een strikt handhavingsbeleid op het vlak van o.m. overdreven snelheid, gevaarlijk parkeren en onaangepast rijgedrag, ook van fietsers.
 • We hanteren een realistisch, streng snelheidsregime via mobiele flitspalen, snelheidscamera’s en regelmatige snelheidscontroles.
 • Samen met de politiezone Rhode en Schelde zorgen we voor de uitbouw van een cameraschild, waarmee alle invalswegen van Melle zullen worden gecontroleerd.
 • We zetten mobiele camera’s in tegen sluikstorten en fietsdiefstallen.
 • Wij ijveren voor een meer actieve rol voor de wijkagent.
 • De gemeente waakt erover de wateroverlast zoveel als mogelijk te beperken door samenwerking met de hogere overheden. Door de plaatsing van een pompgemaal aan de Vuntebeek wordt een bijkomende stap gezet om wateroverlast onder controle te houden.

Mobiliteit, leefmilieu en openbaar domein

MOBILITEIT

 • We streven naar een harmonieuze relatie tussen voetganger, fiets, auto en openbaar vervoer. Het moet een totaalpakket worden dat onze openbare diensten, verenigingen, sportclubs, scholen, bedrijven, middenstand en zelfstandigen met elkaar verbindt. Er komt meer veiligheid via degelijke voet- en fietspaden, flitspalen en snelheidscontroles ter bescherming van de zwakke weggebruiker (fietsers en voetgangers) met een goede doorstroming van de auto.
 • We kiezen voor een raster met drie horizontale hoofdassen, Brusselsesteenweg, Gontrode Heirweg en fietssnelweg Gent-Brussel (verbinding tussen de stations Merelbeke, Melle en Kwatrecht), die de Vogelhoek, het Centrum en Gontrode verbinden, en drie verticale assen. Deze laatste zorgen voor een veilige doorgang voor alle weggebruikers doorheen de drie centra van Vogelhoek, Centrum en Gontrode: Merelbekestraat, Vossenstraat-Gemeenteplein-Kerkstraat en Geraardsbergsesteenweg.
 • We dringen aan bij de bevoegde Minister op trajectcontrole op de E40, waardoor het aantal ongevallen zal dalen. Tesamen met een groter gebruik van de fiets moet dit tot een betere doorstroming op de Brusselsesteenweg leiden. Het verwijderen van fysische remmers op parallelwegen, mits trajectcontrole, zal de doorstroming van het verkeer bevorderen zonder dat de snelheid omhoog gaat.
 • Uitvoering van het Mobiliteitsplan: Maak Melle Meer Mobiel!
 • Aanleg van voet- en fietspaden:
  • verhoogde fiets- en voetpaden tussen de Gontrode Heirweg en het kruispunt Gemeenteplein-Brusselsesteenweg langs beide kanten. Het gedeelte tussen de Wolvenstraat en de Beekstraat laat dit helaas technisch niet toe. Het Mobiliteitsplan moet ons hier een goede oplossing aanreiken (éénrichtingsverkeer?). De Kerkstraat wordt omgevormd tot een fietsstraat, waar de fietser altijd voorrang heeft op de auto.
  • herinrichting van het Gemeenteplein.
  • heraanleg van de Kloosterstraat en de Wezenstraat.
  • heraanleg van het tweerichtingsgedeelte van de Schauwegemstraat: fiets- en voetpaden langs beide kanten en aanleg verkeersplateau.
  • volwaardige fietspaden aan beide kanten van de Gontrode Heirweg vanaf de Geraardsbergsesteenweg tot aan het kruispunt met de Merelbekestraat.
  • fietsvriendelijke aanpak Merelbekestraat.
  • heraanleg François Spaestraat.
  • aanleg zijstroken in asfalt in Palmstraat en Begoniastraat.
  • aansluiting Coninxdonckstraat via nieuw fietspad met Weverbosdreef en Gentbrugse Meersen.
  • heraanleg van Kapellendries en Meersstraat.
  • aanleg fietspaden in de Scheldeweg.
  • aanleg fietspaden langs beide zijden van de Geraardsbergsesteenweg tot aan de Potaardestraat.
  • stelselmatig onderhouden van de “trage wegen” (bv. Schauwegemwegel tussen de Geraardsbergsesteenweg en de Kalverhagestraat, Kortewegel tussen de Brusselsesteenweg en de Ringlaan) die het voetpaden- en fietsnetwerk verfijnen.

LEEFMILIEU EN OPENBAAR DOMEIN

 • We zetten in op het behoud van groene ruimte en voorzien in elke verkaveling minimaal 10% aaneengesloten openbaar groen als open speelruimte.
 • Bij de heraanleg van straten voorzien en stimuleren we de mogelijkheid om straatgeveltuintjes aan te leggen. Deze zorgen voor extra kwaliteitsvol groen in de gemeente. De gemeentediensten nemen de nodige stoeptegels tegen de straatgevel weg zodat de vrijgekomen ruimte kan beplant worden met klimplanten.
 • We experimenteren met het principe van buurtregie of zelfbeheer. Bewoners kunnen hierbij zelf (een deel van) de verantwoordelijkheid opnemen voor het onderhoud van bijvoorbeeld een buurtpleintje.
 • Bij nieuwe projectontwikkelingen of bij heraanlegwerken zetten we in op een maximum aan waterdoorlaatbare oppervlakten en/of materialen (vb. via waterdoorlaadbare parkeerplaatsen, opritten, speelzones, wadi’s, waterinfiltratiebekkens, herwaarderen van grachten, …).
 • Een degelijk onderhoud van het openbaar domein (voetpaden, fietspaden, wegen, pleinen, parken, openbaar groen, bruggen, …) blijft voor ons een topprioriteit. Een put in het fietspad, losliggende kasseistenen, een kapotte lamp of bekladde wegwijzer, … : kleine gebreken kunnen grote gevolgen hebben. Daarom richten wij een meldpunt op via een App die onze inwoners toelaat om vlot gebreken te signaleren (met foto, filmpje, …), als aanvulling op de bestaande meldingskanalen facebook en het formulier in de MIB (maandelijks informatiemagazine). We integreren hierin het melden van zwerfvuil en sluikstorten. We verbinden ons er toe om dringende meldingen binnen de 72u op te lossen via een “vliegende ploeg” binnen onze Technische Dienst. Meer structurele hindernissen worden in de middellange termijnplanning opgenomen.
 • We zetten in op duidelijke en actuele informatie voor de Mellenaar. We voeren een informatieplicht in bij niet-dringende openbare werken: minimum 1 week op voorhand dienen alle bewoners per brief geïnformeerd te zijn

Jeugd en senioren

KINDEROPVANG

Wat het aanbod betreft ligt Melle boven het Vlaams gemiddelde maar toch blijven we investeren.

 • We voorzien voor- en naschoolse kinderopvang op de site van de nieuwe gemeentelijke basisschool.
 • Tijdens de schoolvakanties:
  • ondersteunen we private initiatieven indien er een onvoldoend aanbod is of omdat er behoefte is aan langere openingsuren.
  • breiden we het aanbod uit in het geval van bijkomende vraag.
  • organiseren we kinderopvang via de speelpleinwerking op o.a. het Sport- en Recreatiepark Kouterslag

JEUGD

 • Toenemende financiële ondersteuning van de jeugdlokalen, de werkingsmiddelen en het kampvervoer van de georganiseerde jeugdverenigingen.
 • Oprichten van een "Huis van het Kind" in samenwerking met de gemeente Merelbeke waar alle expertise wordt samengebracht betreffende het welzijn en de gezondheid in de vroege levensjaren. Zo worden bovendien jonge ouders actief betrokken door bv. een zweminitiatie voor baby's aan te bieden.
 • Voor de 12/15-jarigen organiseren we een STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Academie.

TOEGANKELIJKHEID

Iedereen kent binnen de eigen familie en/of kennissenkring wel één of meerdere personen met een beperking. Obstakels voor inwoners met een beperking ruimen we uit de weg en we werken mee aan een inclusieve (het mee betrekken van achtergestelde groepen in de samenleving) en toegankelijke gemeente. Extra aandacht voor de gemakkelijke toegankelijkheid van de openbare gebouwen en bij de aanleg en herinrichting van straten.

SENIOREN

Senioren vormen een belangrijke leeftijdsgroep binnen onze samenleving. Met de toename van de oudere bevolking zorgen we voor specifieke voorzieningen.

 • We voorzien een voldoende ruim aanbod op het vlak van welzijn, cultuur en sport.
 • Onze senioren krijgen bezoek van de seniorenconsulent teneinde hun vragen te beantwoorden en een oplossing te bieden voor hun noden.
 • Jaarlijkse wordt een contactmoment voor alle 65-jarigen georganiseerd.
 • De eenzame 65-plussers en de personen met een beperking kunnen een beroep doen op iemand om hen gezelschap (eventueel in samenwerking met buurt- en wijkcomités) te houden en krijgen hiervoor een toelage van de gemeente (wijkwerking: vroeger PWA-systeem).
 • We promoten het lokaal netwerk mantelzorg en ondersteunen actief de mantelzorgers door een gemeentelijke toelage ter waardering van hun inzet waardoor de zorgbehoevende langer thuis in de vertrouwde omgeving kan blijven. Er komt een aanspreekpunt binnen de gemeente.
 • Met duidelijke regelgeving stimuleren we nieuwe woonvormen zoals co-housing (cluster van kleinere woningen in een groene omgeving met een centraal gebouw dat een ontmoetingsruimte, keuken en zelfs logeerkamers voor bezoekers bevat) en kangoeroewoningen (zorgwoning, binnen een bestaande woning wordt een nieuwe woonentiteit gemaakt voor familieleden die hulpbehoevend zijn. De oorspronkelijke woning blijft en de toegevoegde woonentiteit verdwijnt als de zorg niet meer nodig is).